Boneless Bison Short Rib, Double Smoked Bacon & Smoked Mozzarella.